การสร้างเฟรม ในภาษา HTML

posted on 16 Aug 2009 11:09 by mtbkzone
การสร้างเฟรมจะช่วยให้เราสามารถแบ่งพื้นที่ในการแสดงผลของ browser ออกเป็นหลายๆส่วนตามที่เราต้องการ ซึ่งจะช่วยให้เรา สามารถแสดงเนื้อหาข้อมูลต่างๆได้มากขึ้น หลากหลายมากขึ้น รูปแบบของการสร้างเฟรมจะมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนี้
  • <Frameset> ...... </Frameset> ใช้เขียนแทน <Body> .... </Body> เพื่อแบ่งเฟรม
  • <Frame ..... > จะใช้เรียกไฟล์ html ขึ้นมาทำงานในแต่ละเฟรมที่แบ่งเอาไว้
ซึ่งในแต่ละส่วนนั้น จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชุดคำสั่ง Frameset มีส่วนขยายดังนี้

COLS การแบ่งเฟรมตามแนวตั้ง [ cols = ชุดตัวเลข ] ชุดตัวเลขอาจเป็นจำนวน pixel หรือเลขเปอร์เซ็นต์ หรือเครื่องหมายดอกจันทร์ ( * ) หรือผสมกันก็ได้ โดยคั่นแต่ละตัวเลขด้วยเครื่องหมาย จุลภาค ( , ) เช่น 30%,120,* จะเท่ากับการแบ่งเฟรมตามแนวตั้ง 3 เฟรม จำนวนเฟรมที่แบ่งได้จะเท่ากับจำนวนเครื่องหมายจุลภาค +1
ROWS การแบ่งเฟรมตามแนวนอน [ rows = ชุดตัวเลข ] เงื่อนไขการใช้เหมือนกับส่วนขยาย COLS ต่างกันเพียงเป็นการแบ่งตามแนวนอนเท่านั้น
BORDER ใช้กำหนดความกว้างของเส้นขอบเฟรม [ border = ตัวเลข ] ส่วนขยายนี้ใช้สำหรับ Netscape โดยค่าตัวเลข 0 เท่ากับไม่มีเส้นขอบ ค่าปกติ คือ 1
FRAMEBORDER เส้นขอบเฟรม [ frameborder = yes/no ] ส่วนขยายนี้ใช้สำหรับ Internet Explorer โดย no = ไม่ต้องการเส้นขอบเฟรม ค่าปกติคือ yes
BORDERCOLOR ใช้กำหนดสีของขอบเฟรม [ bordercolor = รหัสสี ] ส่วนขยายนี้ช่วยให้เราสามารถตกแต่งสีของขอบเฟรมได้

ชุดคำสั่ง Frame มีส่วนขยายดังนี้

NAME ใช้ในการกำหนดชื่อเฟรม [ name = ชื่อสมมติ ] ส่วนขยายนี้จะช่วยให้เรากำหนดชื่อสมมติเพื่ออ้างอิงในการทำ link หรืออื่นๆ หากไม่มีการกำหนดชื่อไว้ เฟรมจะถูกอ้างถึงด้วยชื่อ frame[0] - frame[...] โดยตัวเลขจะเริ่มจาก 0 และไล่เรียงตามลำดับจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง
SRC ระบุชื่อไฟล์ที่จะถูกนำมาแสดงบนเฟรมนั้นๆ [ src = "ชื่อไฟล์" ] ส่วนขยายนี้จะต้องมีการกำหนดไว้เสมอ
MARGINHEIGHT ใช้กำหนดความสูงของขอบเฟรม
MARGINWIDTH ใช้กำหนดความกว้างของขอบเฟรม
NORESIZE ใช้กำหนดไม่ให้มีการเปลี่ยนขนาดของเฟรม
SCROLLING ใช้กำหนดแถบ scroll bar [ scrolling = yes/no/auto ] เลือกได้ 3 แบบ คือ มี, ไม่มี และมีเมื่อจำเป็น หากไม่ได้กำหนดไว้ ค่าปกติคือ auto

เช่น ในการแบ่งเฟรมในหน้านี้ จะเขียน code ของ HTML เป็นดังนี้

<html>
<head>
<title>การเขียนโฮมเพจด้วยภาษา HTML</title>
</head>

<frameset rows="100%" cols="25%,*" frameborder=no border=0>

<frame name="left" src="left.html" scrolling="auto" noresize>
<frame name="right" src="c01.html" scrolling="auto" noresize>
</frameset>
</html>
จะเห็นได้ว่า ในไฟล์ที่ระบุการแบ่งเฟรมนี้ จะไม่มีเนื้อหาอะไรเลย นอกจากจะเป็นตัวกำหนดขนาด ตำแหน่งของเฟรมเท่านั้น ส่วนเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ภายในเฟรมนั้น จะขึ้นอยู่กับไฟล์ที่เราเรียกขึ้นมาแสดงเท่านั้น จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า เนื้อหาทางฝั่งซ้ายของ เฟรมนั้น จะนำมาจากไฟล์ที่ชื่อ left.html ส่วน เนื้อหาทางฝั่งขวา ก็จะนำมาจากไฟล์ที่ชื่อ c01.html

 

Comment

Comment:

Tweet

dsrtyhfgthgbig smile big smile big smile big smile big smile

#4 By hjhgjh (124.120.212.126|124.120.212.126) on 2014-03-05 13:21

#3 By wiroj (118.173.180.35) on 2011-08-14 21:25

suwat

#2 By (113.53.221.127) on 2010-10-03 22:18

sad smile

#1 By (122.154.130.8) on 2010-08-30 15:03